Klachtenregeling onderwijsstichting Kempenkind

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met een van de interne contactpersonen van de school. Onze interne contactpersonen zijn: Ria Roes en Ankie Heesters. Zij zijn door het bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van de stichting Kempenkind: Irma van Hezewijk en El Theuws. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. De klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie en bij de interne contactpersonen.

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen). En verder voor signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.

 
Interne contactpersonen:  Externe vertrouwenspersonen: 
Ria Roes  Irma van Hezewijk (06-54647212)
Email: rroes@kempenkind.nl  Email:  irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Ankie Heesters  El Theuws (06-12407652)
Email: aheesters@kempenkind.nl                                    Email: eltheuws@vertrouwenswerk.nl
 
Secretariaat klachtencommissie: 
Landelijke Klachtencommissie KBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3568114
 
Meldpunt vertrouwensinspecteur: 
 0900-1113111
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.