Tekst schoolgids m.b.t. ondersteuning leerlingen door externen onder schooltijd
 
 
Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s) / verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen behorend tot het bevoegd gezag, getiteld “Ondersteuning van leerlingen door externen onder schooltijd”. U vindt deze regeling op de website van Onderwijsstichting KempenKind (http://www.kempenkind.nl/).
 
Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, kan toestemming verleend worden voor ondersteuning van leerlingen door externen.
 
In dat geval, dient er door de ouder(s)/verzorger(s) en de uitvoerder van de hulpverlening een vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk te worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten.

Verder dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt.
 
Als dit allemaal goed is geregeld, kan de directeur toestemming geven.