Wanneer hoeft uw kind niet naar school?

Bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunt u van de directeur toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Ook als u geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de directeur toestemming vragen voor vrijstelling. Deze vrijstelling is zeer beperkt. Het aanvragen van verlof kan middels het aanvraagformulier.

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, heeft uw kind de plicht om naar school te gaan (leerplichtig). Leerlingen van 4 jaar zijn niet leerplichtig, maar vanwege de continuïteit van het lesprogramma verwachten wij dat de schoolvakanties worden gevolgd.

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. In een beperkt aantal situaties kunnen kinderen extra vrij krijgen:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen.
 • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: één dag.
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 
Graden in verwantschap:
 • 1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).

Op school kunt u van de directeur een verlofformulier krijgen. Voor doktersbezoek e.d. is een verlofformulier niet nodig. Net zoals bij ziekte kunt u de afwezigheid laten weten bij de leerkracht van uw kind.


Voorbeelden geen extra vrij mogelijk:
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten).
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen).
 • Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Een aangeboden of gewonnen reis.
 • Andere kinderen uit het gezin al vrij zijn.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.
 
Wie houdt toezicht op de leerplicht?
 
De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van gemeente Bladel is Mevr. Anja Maas. Heeft u twijfel over een verlofaanvraag? Neem gerust contact op met de directeur of de leerplichtambtenaar. U kunt ook de website: http://www.leerplicht.net/raadplegen.
 
Hoe kunt u bezwaar maken op een afwijzing voor vakantieverlof?
 
Als u tijdig (minimaal 8 weken van tevoren) schriftelijk verlof heeft aangevraagd krijgt u schriftelijke bericht met daarin ook de reden van de afwijzing.  U kunt bezwaar maken bij de directeur door een brief met uw argumenten waarom u niet akkoord gaat met de beslissing. Zie voor verdere informatie de website www.leerplicht.net

Vaststellen vakanties
Op diverse websites (o.a. van de Rijksoverheid) wordt een overzicht gegeven van de vakantieperiodes in de komende jaren. Dit overzicht betreft een advies. De Onderwijsstichting KempenKind kan van dat advies afwijken. De uiteindelijke vaststelling van de vakanties voor het nieuwe schooljaar wordt gedaan na instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Downloaden aanvraag verlof

Alle scholen in de Kempen hanteren formulieren voor het aanvragen van verlof buiten de vakanties om. De formulieren kunt u op deze pagina downloaden of afhalen bij de directeur.

Dit aanvraagformulier voor verlof dient tijdig ingediend te worden bij de directeur van de school. De toekenning of afwijzing moet schriftelijk gebeuren en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar is daar in opgenomen.

Als geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt heeft de directeur de verplichting om dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op basis van de Leerplichtwet afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaren in de regio Eindhoven/De Kempen over het doormelden van dit verzuim. In sommige situaties volgt een schikking vanuit het OM en in andere gevallen moet een Proces Verbaal opgemaakt worden.

Omdat wij als school in overleg met de leerplichtambtenaar, u als ouders vooraf informeren over de regels rondom het aanvragen van verlof, komt er vanuit de afdeling Leerplicht van de gemeente geen waarschuwingsbrief meer als u uw kind toch, zonder toestemming van de directeur, van school houdt. Na een melding van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar contact met u als ouders/verzorgers opnemen om de verdere gang van zaken mede te delen.