De oudervereniging van basisschool "De Vest" houdt zich bezig met het organiseren van een aantal activiteiten gedurende het schooljaar. Deze activiteiten, die vaak een feestelijk tintje hebben, worden betaald met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage.  

Wie zitten er in de oudervereniging?  

De oudervereniging bestaat uit 9 leden, die steeds voor een periode van drie jaar worden gekozen. Daarna kan iemand zich herkiesbaar stellen, als hij/zij nog een kind op school heeft. Elke ouder of verzorger, die een kind op onze basisschool heeft, kan zich aanmelden. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan worden verkiezingen gehouden. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering in oktober/november. De oudervereniging kiest in de eigen gelederen een bestuur, bestaande uit:
 • voorzitter: deze leidt de ouderverenigingvergaderingen.
 • secretaris: notuleert de vergaderingen, stuurt de agenda en notulen rond, notuleert de jaarvergadering en maakt jaarlijks een verslag van de georganiseerde activiteiten.
 • penningmeester: int de ouderbijdrage, stelt een begroting op, beheert en bewaakt de budgetten en stelt een financieel jaarverslag op. De bestuursleden hebben ook zitting in werkgroepen.
Wat moet u ervoor kunnen?  

Bestuurlijke ervaring is absoluut niet nodig. Zelfs creativiteit is geen vereiste. Wel wordt een actieve houding verwacht. Het belangrijkste is dat je de school en de kinderen een warm hart toedraagt. Hoeveel tijd kost het? De oudervereniging vergadert een keer per 8 weken. Daarnaast wordt van ieder lid verwacht, dat hij/zij actief deelneemt in enkele werkgroepen. Een werkgroep bestaat meestal uit twee of drie leden van de oudervereniging en doorgaans twee leden van het onderwijzend team. Afhankelijk van de activiteit komt een werkgroep drie tot vijf keer bijeen. 

Welke activiteiten worden door de werkgroepen georganiseerd? 
 • Koninginnendag
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Carnaval
 • Schoolgids
 • Schoolreizen
 • Schoolconferentie
 • Afscheidsavond groep 8
 • Schoolfotograaf
 • Hoofdluiscontrole
Naast de hiervoor genoemde activiteiten kan het ook voorkomen dat andere ouders een lid van de oudervereniging aanspreken over zaken die hen bezighouden aangaande de school. Zij ervaren de leden van de oudervereniging vaak als intermediair, en komen soms met zaken die ze niet direct met het schoolteam kunnen of willen bespreken. Meer weten? Aarzel niet en neem contact met ons op. 
 
 


De school heeft een oudervereniging, die de belangen van ouders en kinderen op school behartigt. De OV is een soort organisatiecomité dat ondermeer zorgt voor:
 • Ondersteuning bij schoolse en buitenschoolse activiteiten.
 • Het organiseren en uitvoeren van feesten en projecten.
 • Een goede en prettige sfeer op school.
 • Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

De inzet van ouders

Dat betrokkenheid van ouders, bij wat zich in school afspeelt, een positief effect heeft op prestaties en welbevinden van de kinderen, spreekt voor zich. Ook voor de leerkrachten is hulp en betrokkenheid van ouders een extra stimulans. Bovendien kan de school vooral buiten de onderwijsleersituatie niet zonder hulp van de ouders. De hulp bij of de volledige verzorging van zaken als festiviteiten, excursies, verzorging van de school en dergelijke, is van groot belang. Ook binnen het onderwijs kunnen ouders, voornamelijk bij de organisatie, de helpende hand bieden.

Verkeersouder

Verkeersouders werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen. De aanstelling van een verkeersouder loopt via de basisschool. Binnen de basisschool is een verkeersouder aanspreekpunt en coördinator voor verkeersveiligheid. Een verkeersouder maakt zich sterk door:
* betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen 
* goed verkeersonderwijs 
* veilige schoolroutes 
* maken van afspraken met verschillende betrokkenen 
* hoge betrokkenheid bij de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen
Op onze school hebben we twee verkeersouders. Beide zijn lid van de oudervereniging en kunnen zo verslag uitbrengen in vergaderingen. De verkeersouders zijn Hein van der Linden en Ine Boerboom Rogmans.
 
Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar bedraagt € 33,00 per leerling.Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen is een bedrag van € 3,= per maand vastgesteld. Op de ouderbijdrage wordt jaarlijks een prijsindexering toegepast. Voor de leerlingen, waarvoor een incassomachtiging is afgegeven, zal de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar automatisch worden geďnd. Het moment, waarop dit zal plaatsvinden, wordt vooraf in de infokalender aangegeven. De leerlingen, waarvoor geen incassomachtiging is afgegeven, ontvangen aan het begin van het schooljaar een nota met de vermelding van het bankrekeningnummer, waarnaar de ouderbijdrage kan worden overgemaakt. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn betreffende de inning van de ouderbijdrage, dan kan contact worden opgenomen met de penningmeester van de oudervereniging.