In de wet van 01-02-1982 Is bepaald, dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De MR heeft een beleidscontrolerende functie t.a.v. het bestuur en de directie.

Op onze school bestaat de MR uit 6 leden: 3 leden gekozen door en uit de ouders en 3 leden gekozen door en uit het personeel. De ouders van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar en kunnen zich dan weer herkiesbaar stellen. De leerkrachten hebben zitting voor een periode van 3 jaar.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en kan dan de directie als adviserend lid in haar vergaderingen uitnodigen.

De MR heeft de bevoegdheid alle zaken de school betreffende te bespreken en daarvoor voorstellen te doen aan de directie en de overige geledingen.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De agenda en data voor deze vergaderingen kunt u vinden op de website.

Contact opnemen met de mr kan via ons mailadres mr@bsdevest.nl of met een van onderstaande personen.

 

Oudergeleding Sandra van der Linden
  Linda Roosen
   
   
Personeelsgeleding Marian Bolte
mbolte@kempenkind.nl
   
  Anke Vromans
avromans@kempenkind.nl

De voorzitter van de MR is Linda Roosen

 

Zoals bij elke onderwijsstichting het geval is, heeft ook Onderwijsstichting KempenKind een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg de GMR genoemd. Deze raad vertegenwoordigt alle 17 scholen en bestaat uit 10 leden: 5 leden personeel en 5 ouders.

De GMR behartigt de belangen van alle scholen. Het gaat daarbij om aangelegenheden die de meerderheid van de scholen betreft. Aangelegendheden van afzonderlijke scholen behartigt de medezeggenschapsraad van de betreffende school.

De GMR heeft de bevoegdheid alle zaken, die de gezamenlijke scholen vallend onder het bestuur, betreffen te bespreken en daarvoor voorstellen te doen aan het bestuur. De GMR heeft advies- of instemmingsrecht op de besluitvorming van het bestuur, betreffende die zaken die door de plaatselijke MR-en aan de GMR zijn overgedragen. Dit advies- en instemmingsrecht is geregeld in het Gemeenschappelijk medezeggenschaps-reglement.
 
Marieke van Dijk is namens de ouders gekozen in de GMR en Anke Vromans namens het personeel.
 
De reglementen van de MR en de GMR liggen op school ter inzage.

Voor elke vergadering publiceren we de agenda op de website.
De notulen van onze vergaderingen zijn op te vragen bij een van de leden van de MR